Публічна оферта

Цей Публічний договір (оферта) (надалі – «Публічна оферта») адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Благодійник») – відвідувачів веб-сайту в мережі Інтернет: https://uplus.center (далі – «Сайт»), та є відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України офіційною та публічною пропозицією Громадська організація «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ «Ю ПЛЮС», в особі директора Мостепан Олександри Олександрівни, яка діє  на  підставі  Статуту (надалі – «Громадська організація»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті
https://uplus.center та адресована будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації для досягнення певних цілей та програм Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: https://uplus.center


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.

2.3. Кошти, отримані Громадською організацією у якості Благодійної пожертви, будуть спрямовуватись на реалізацію програм діяльності Громадської організації.

2.4. Предметом даного Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.

 

3. МЕТА ДОГОВОРУ

Метою цього Договору є досягнення спільної суспільно корисної мети через акумулювання благодійних внесків та допомоги Благодійників, відповідно до напрямків їх діяльності, направлених на здійснення статутних цілей Громадської організації:

- покращення якості медичної допомоги населенню, в тому числі протезуванню та медичної (психологічної) реабілітації;

- сприяння розвитку медицини;

- допомога медичним закладам в забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;

- сприяння та організація надання післявоєнної реабілітації особам, які її потребують;

- виробництво протезів належної якості для осіб постраждалих внаслідок воєнної агресії російської федерації;

- виробництво і закупівля медичної апаратури для обладнання медичних центрів;

- обмін досвідом та підвищення кваліфікації медичного персоналу, популяризація благодійної підтримки, організація та проведення заходів, семінарів, конференцій;

- підготовка наукових та медичних працівників у напрямку медицини;

- організація та здійснення діяльності навчальних центрів;

- здійснення діяльності медичного центру;

- будівництво центру реабілітації для постраждалих осіб;

- міжнародне співробітництво з метою залучення допомоги постраждалим;

- взаємодія та координація діяльності Сторін для надання гуманітарної благодійної допомоги, взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації прав, медичних та соціальних гарантій особами, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, наданні їм оздоровчої, медичної та психологічної допомоги;

- обмін досвідом та підвищення кваліфікації медичного персоналу, популяризація благодійної підтримки, організація та проведення заходів, семінарів, конференцій;

- науково-дослідницька робота на базі медичного закладу, здобуття досвіду передових технологій з реабілітації, розроблення та створення методики комплексної реабілітації хворих, які постраждали внаслідок бойових дій;

- реалізація інших програм діяльності.


4. АКЦЕПТ

4.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися на Сайті, або надіславши запит на електронну адресу: help@uplus.center

4.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.


5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Громадська організація має право: 

- отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності;

- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації;

- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі, передбаченому законодавством України;

- публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Громадської організації. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника Громадської організації;

- збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам дані, отримані від Благодійників, за виключенням їх фінансових даних.

5.2. Громадська організація зобов'язана:

- надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті, звіт щодо використання Благодійних пожертв.

5.3. Права Благодійника:

- без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;

- здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви;

- відмовитись від публікації Громадською організацією даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь якому засобі масової інформації.

5.4. Обов’язки Благодійника:

- ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.


6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу, за виключенням країн які здійснюють військову агресію відносно України. Безпосередня діяльність Громадської організації, що стосується публічного збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської організації.


7. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

7.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.


8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Громадської організації та чинним законодавством України.

8.2. Громадська організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

8.3. Отримані Громадською організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.


9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.


 10. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Доступ до фінансових звітів використання коштів Громадської організації, зібраних Благодійниками, здійснюється Благодійником за умови, якщо він є членом Громадської організації, за письмовою вимогою Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті. Інша інформація надається Громадською організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

10.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. 

 

11.ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

11.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

11.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності Громадської організації та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської організації.


12.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Всі витрати (оплата комісії і т.ін.), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.

12.2. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає згоду на те, що шляхом внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви та/або реєстрації на Сайті він підписується на розсилку новин від Громадської організації, що буде здійснюватися на електронну адресу Благодійника або контактний номер телефону Благодійника, зазначені при реєстрації Благодійника на Сайті або при оформленні Благодійної пожертви.

12.3. Громадська організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

 

Громадська організація

ГО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯВОЄННОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ «Ю ПЛЮС»


Місцезнаходження: 04074, м.Київ, вул.Новозабарська, 2/6.

Ідентифікаційний Код: 45177363

IBAN UA863395002600701461368000001 АТ «ТАСКОМБАНК»

e-mail: help@uplus.center